แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดสมุทรสาคร (ระยะเวลาการตอบแบบประเมิน 15-26 มกราคม 2561)

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ

ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค. จังหวัดสมุทรสาคร

ระบบจะเปิดให้ตอบแบบสอบถาม  ตั้งแต่วันที่ 15-26 มกราคม 2561   โดยสมาชิกสแกน QR  CODE

เข้าไปตอบแบบสอบถามแล้ว ข้อมูลจะถูกส่งไปยังสำนักติดตามและประเมินผล  สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.

คู่มือการตอบแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจ